Neurociència a adimat

Des de diferents institucions educatives internacionals es proclama la necessitat d’incorporar la Neurociència a l’escola, com a motor de canvi i millora de l’ensenyament. I és que la plasticitat cerebral permet que, mitjançant l’aprenentatge, es modifiquin les connexions neuronals i es produeixin canvis estructurals en el cervell.

La neurociència i les teories de l’aprenentatge han demostrat que l’entrenament sistemàtic és imprescindible perquè les connexions sinàptiques de les neurones siguin cada vegada més ràpides. Només així es construeixen les xarxes neuronals més eficients per als aprenentatges instrumentals, com, per exemple, el de les Matemàtiques.

QUINA ÉS LA PRESÈNCIA DE LA NEUROCIÈNCIA A adimat?

El mètode d’adimat, basat en la neurociència i en models neuropsicològics, construeix un cervell potent i eficaç, preparat per a aprendre millor, és a dir, aplica els coneixements obtinguts per la neurociència sobre com el cervell aprèn a comptar, a numerar, a fer càlculs i a resoldre problemes aritmètics.

Totes les activitats estan dissenyades per a entrenar els processos cognitius específics i construir una xarxa neuronal eficient.

adimat permet assegurar el neurodesenvolupament dels processos cognitius específics de les Matemàtiques: numeració, sistemes numèrics, conceptes bàsics, operacions lògiques, emmagatzematge de fets aritmètics, càlcul algorítmic i estructures semàntiques de models matemàtics… Es poden utilitzar diferents estratègies per a aprendre, però no ens podem oblidar dels models científicament provats de com s’aprèn. El mètode d’adimat parteix d’aquests models científicament provats.

ADI, l’assistent virtual desenvolupat amb intel·ligència artificial

A més, adimat té una intel·ligència artificial, ADI, que li permet interaccionar amb la resposta de cada alumne i proporcionar-li així l’ajuda necessària perquè a partir del seu error arribi a la resposta correcta. És el que anomenem tractament personalitzat de l’error. Es tracta de valorar positivament l’error, és a dir, les respostes incorrectes es consideren una oportunitat única d’interacció amb l’alumne per a guiar-lo en el seu procés d’aprenentatge.